• Slovak English Deutsch

  KONTAKT

  S-Automation, s .r. o.

  Ondrejovova 15
  821 03 Bratislava

  Telefón: +421 907 218 493
  E-mail: office@sautomation.eu

  IČO: 47204729
  DIČ: 2023813836
  IČ DPH: SK2023813836
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 90173/B

  IBAN: SK1011000000002923897708

  NAPÍŠTE NÁM